Общи условия и правила за участие в играта „Крачи смело!“ (наричана за краткост само Играта)

 

Организатор:

Издателска къща „Бард“ ООД, гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 115-Н, ет. 3

 

Период:

23.3.2018 г., 10:00 часа – 10.4.2018 г., 23:59 часа

 

Награди:

11 книги „Невърмур: Изпитанията на Мориган Врана“

 

Правила за участие в играта:

а) В играта могат да участват български граждани, навършили 18 години, с местоживеене в Република България.

 

б) Непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласието на родител или попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта.

 

в) В играта нямат право да участват лица, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите, или се занимават с дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.

 

г) Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка.

 

д) Играта се състои в публикуване на снимки от страна на потребителите на страницата https://bardup.bg/nevermoor. За целта потребителят трябва да въведе и свой имейл адрес. Данните могат да бъдат използвани за провеждане на последващи маркетингови кампании от страна на издателска къща „Бард“ съгласно Закона за електронна търговия, чл. 5 и чл. 6.

 

Механизъм на играта:

а) Играта се провежда до 10 април 2018 г., включително.

Потребителят качва авторска снимка на https://bardup.bg/nevermoor. Срокът за публикуване на снимки е 5 април 2018 г. Потребителят може да споделя снимката си в социалните мрежи и да призовава свои приятели да гласуват за нея. Срокът за гласуване е 10 април 2018 г., включително.

На финала на играта 11 от потребителите, чиито снимки са събрали най-много гласове, имат право да получат награда спрямо условията.

 

б) Всеки участник може да публикува само една своя снимка. Дублирани или взети от мрежата снимки ще бъдат изтривани.

 

Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:

а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.

 

б) Печалбите се разпределят след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на https://bardup.bg/ и в социалните канали на издателска къща „Бард“ ООД.

 

в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 3-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да получи наградата и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.

 

г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефонен номер или електронен адрес, вследствие на което организаторите не могат да се свържат с него, губи правото да получи спечелената награда.

 

д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.

 

е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.

 

ж) При получаване на наградата на място печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

 

з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта.

 

и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail: contact@bardup.bg и в съответните апликации за съобщения на социалните мрежи, както и в коментар под постовете, свързани с кампанията. Организаторите се ангажират да отговарят на въпроси при първа възможност (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).

 

Информация за обявените в Играта награди:

а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.

 

в) Наградите за играта “Крачи смело!” са само и единствено 11 книги „Невърмур: Изпитанията на Мориган Врана“.

 

Отговорности:

а) Всеки печеливш е длъжен да декларира и да внесе дължимия данък върху дохода от получената награда съгласно сроковете и изискванията на ЗДДФЛ.

 

Ограничаване на отговорността:

а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.

 

б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка, или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.

 

в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с тази игра, и каквато и да било друга техническа неизправност.

 

Спорове:

Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – чрез намесата на компетентните органи.

 

Лични данни:

а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.

 

б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра и във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от издателска къща „Бард“ ООД.

 

в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 115-Н, ет. 3, издателска къща „Бард“, за играта „Крачи смело!“, или на електронната поща на организаторите: contact@bardup.bg

 

г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.

 

Други условия:

а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

 

б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на https://bardup.bg/proizhod-dan-brown/ на 22.3.2017 г.

 

Приложимо право:

а) Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.