Общи условия и правила за участие в играта „Стани Лангдън за един ден“ (наричана за краткост само Играта)

 1. Организатор:

Издателска къща „Бард“ ООД, гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 115-Н, ет. 3

 1. Период:

27.11.2017 г., 10:00 часа – 11.12.2017 г., 23:59 часа

 1. Награди:

10 книги „Произход“ с автограф от Дан Браун

 1. Правила за участие в играта:

а) В играта могат да участват български граждани, навършили 18 години, с местоживеене в Република България.

б) Непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласието на родител или попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в играта.

в) В играта нямат право да участват лица, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите, или се занимават с дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.

г) Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка.

д) На първо, второ и трето ниво от Играта потребителите имат възможност да въведат данни – име, фамилия и имейл адрес, за да получат информация за отварянето на следващото ниво. Данните могат да бъдат използвани за провеждане на последващи маркетингови кампании от страна на издателска къща „Бард“ съгласно Закона за електронна търговия, чл. 5 и чл. 6.

 1. Механизъм на играта:

а) Играта се провежда на три нива от по 5 дни:

– първо ниво: от 10:00 часа на 27.11.2017 г. до края на играта на 11.12.2017 г., 23:59 часа;

– второ ниво: от 10:00 часа на 2.12.2017 г. до края на играта на 11.12.2017 г., 23:59 часа;

– трето ниво: от 10:00 часа на 7.12.2017 г. до края на играта на 11.12.2017 г., 23:59 часа.

б) Играта продължава 15 дни.

Всяко ниво представлява ниво, което участникът трябва да премине, докато достигне финала. Като ключ за разрешаването на загадките участниците използват референтна книга – „Изгубеният символ“ на Дан Браун. Участниците не са обвързани със закупуване на книгата.

На всяко ниво се публикува загадка – общо три за цялата игра. Участниците могат да решат загадката по всяко време на активност на нивото.

Всеки участник, решил загадка, получава достъп до следващото ниво на Играта.

Разрешаването на третата загадка дава възможност на участника да се включи в томбола за наградите.

Играта ще се проведе на три нива, както следва:

Ниво 1: РАЗГАДАЙ КОДА

27.11.2017 г. – 11.12.2017 г. включително

В 10:00 часа на 27.11.2017 г. на страницата https://bardup.bg/proizhod-dan-brown/ ще бъде публикувано първо ниво на Играта. За да започнат Играта, потребителите трябва да разрешат загадката и да открият КОД. Този Код им дава възможност да участват в следващото ниво. След разгадаването на кода участникът може да въведе две имена и имейл, за да получи подсещане при отварянето на второ ниво.

Ниво 2: ОТКРИЙ ПАРОЛАТА

2.12.2017 г.– 11.12.2017 г.

В 10:00 часа на 2.12.2017 г. ще бъде открито и второто ниво. До него достъп ще имат потребителите, които са открили кода в първо ниво. Той трябва да бъде добавен в края, след последната наклонена черта на https://bardup.bg/. Така ще бъде съставен интернет адрес, който отвежда участника към второ ниво. В него участниците ще трябва да разгадаят ПАРОЛА, която се състои от една дума. Тя е необходима за отключване на третото ниво, когато то бъде публикувано.

Ниво 3: ПОЗНАВАШ ЛИ ЛАНГДЪН?

В 10:00 на 7.12.2017 г. ще бъде отворено и финалното, трето ниво на Играта. В него участниците ще трябва да отговорят на 5 въпроса, свързани с референтната книга и творчеството на Данд Браун. Всеки правилен отговор носи на потребителя точки. При събиране на над 80 % от общия брой точки участникът може да се включи в томболата за награди, като въведе две имена и имейл в наличната на сайта онлайн форма.

в) Жребият за наградите се тегли на 12.12.2017 г.

г) Всеки участник може направи неограничен брой опити за разрешаване на загадките, включени в Играта, и достигането на финала. При достигане на финала името му ще бъде включено в списъка с участниците само веднъж.

е) Единствено участници, разрешили и трите загадки и успешно преминали през трите нива на Играта, имат право да се борят за обявените награди

 1. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:

а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.

б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на https://bardup.bg/ и в социалните канали на издателска къща „Бард“ ООД.

Тегленето на наградите се извършва в присъствието на представители на организаторите.

в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали във финалната фаза. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 3-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да получи наградата и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.

г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефонен номер или електронен адрес, вследствие на което организаторите не могат да се свържат с него, губи правото да получи спечелената награда.

д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.

е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.

ж) При получаване на наградата на място печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта.

и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail: contact@bardup.bg и в съответните апликации за съобщения на социалните мрежи, както и в коментар под постовете, свързани с кампанията. Организаторите се ангажират да отговарят на въпроси при първа възможност (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).

 1. Информация за обявените в Играта награди:

а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.

в) Наградите за играта “Стани Лангдън за един ден” са само и единствено 10 книги „Произход“ с автограф от Дан Браун, с твърди корици. Един участник не може да спечели повече от една награда.

 1. Отговорности:

а) Всеки печеливш е длъжен да декларира и да внесе дължимия данък върху дохода от получената награда съгласно сроковете и изискванията на ЗДДФЛ.

 1. Ограничаване на отговорността:

а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.

б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка, или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.

в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с тази игра, и каквато и да било друга техническа неизправност.

 1. Спорове:

Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – чрез намесата на компетентните органи.

 1. Лични данни:

а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.

б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра и във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от издателска къща „Бард“ ООД.

в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 115-Н, ет. 3, издателска къща „Бард“, за играта „Стани Лангдън за един ден“, или на електронната поща на организаторите: contact@bardup.bg

г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.

 1. Други условия:

а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на https://bardup.bg/proizhod-dan-brown/ на 27.11.2017 г.

 1. Приложимо право:

а) Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.